Mens 2017 var et oppstartsår for Norske tog, har 2018 vært året hvor vi for alvor kom i gang med mange av de prosjektene som vil prege årene fremover.

Et viktig prosjekt har vært å bistå i anbudsprosessen for Sørlandsbanen, hvor Go-Ahead ble valgt til ny operatør. Norske tog vil bistå Go-Ahead i oppstartsperioden til kjøretøyene skal settes i drift på strekningen. Dette er den første avtalen som inngås med en ny operatør etter at jernbanereformen ble vedtatt, og markerer en viktig milepæl – både for jernbanen og for Norske tog.

«Utsolgt» for nye kjøretøy

2018 var også året hvor vi «ble utsolgt» på nye kjøretøy. Gjennom å løse ut den siste opsjonen på nye FLIRT fra produsenten Stadler, vil vi etterhvert ha 150 FLIRT i drift. Overtagelsen av kjøretøy nummer 100 i august i fjor ble behørig feiret med samferdselsministeren til stede. Ved utgangen av 2018 hadde vi mottatt 105 FLIRT, og de resterende 45 vil bli levert over de neste fire årene. Dette er kjøretøy som allerede er disponert til bestemte strekninger, og nye behov må derfor løses med nye kjøp.

Digitalisering av signalanleggene

En annen milepæl som ble nådd i løpet av året var avtalen vi inngikk for levering av ombordutstyr for det nye, digitale signalsystemet ERTMS. ERTMS er sannsynligvis det viktigste tiltaket for å redusere signalfeil og øke punktligheten på jernbanen. Etterhvert som systemet rulles ut, vil det også kunne bidra til økt kapasitet på jernbanen. Teknologien vil kunne åpne for selvkjørende kjøretøy i fremtiden.

ERTMS-teknologien har allerede vært testet ut på Østre linje på Østfoldbanen. Erfaringene og tilbakemeldingene lover godt for hva som kan forventes etterhvert som signalsystemet rulles ut frem mot 2030. I alt vil Norske tog investere over 1 milliard kroner i ombordutstyr for å tilpasse kjøretøyene til en ny, digital verden.

Forbedring av eksisterende kjøretøy

I 2018 har vi gjennomført en rekke store og små prosjekter som alle er viktige for at vi skal klare å levere på forventningene kunder og omgivelser har til oss: Vi har utbedret sprekker på gamle kjøretøy og vi har en forespørsel ute på mobilforsterkere som vil gi bedre mobildekning på kjøretøyene. Det siste er en del av en viktig oppgradering for å imøtekomme de reisendes ønske om digitalisering og bedre tilgjengelighet til kommunikasjonsløsninger på kjøretøyene.

Norske tog vil bidra til å gjøre jernbanen enda mer klimavennlig. Et spennende klimatiltak handler om å utvikle ny, ettermonterbar motorteknologi for dieselkjøretøy som potensielt kan bidra til å redusere forbruk og utslipp med inntil 20 prosent. Vårt bidrag består i utvikling av prototype for våre Type 93 togsett. Mens vi vil utnytte teknologien på dieseltogsett i Nord-Norge, er dette teknologi med et globalt potensial, som kan gi et bidrag til et bedre klima også andre steder i verden.

Sterk passasjervekst gir behov for nye tog

Trafikkveksten har de siste årene vært større enn hva prognosene fra Jernbaneverkets perspektivutredning fra 2015 spådde. Veksten ser ut til å fortsette på samme høye nivå etter hvert som befolkningsveksten i pressområdene fortsetter og flere velger toget som transportmiddel.

Med en slik vekst – og en stor del av kjøretøyparken som er moden for utskifting – vil det gi et stort behov for nye kjøretøy. Med dagens veksttakt er det ikke utenkelig at vi vil ha behov for to nye togsett hver eneste måned de neste 30 årene.

Uten nye avtaler om kjøp står vi i praksis om få år uten ekstra kjøretøy å sette inn for å møte det økte behovet. Selv om ny infrastruktur gir mulighet for økning av frekvens og tilbud, vil vi kunne havne i en situasjon hvor vi ikke har nok kjøretøy å sette inn uten at det får konsekvenser for tilbudet på andre strekninger – med mindre beslutning om nye innkjøp skjer i løpet av 2019.

Tilgang på nye kjøretøy vil også være viktig når trafikken i Osloområdet skal konkurranseutsettes. Tilgang til kjøretøy er en forutsetning for operatørene til å utvikle gode tilbud. Og jo større tilgang de vil ha til nye kjøretøy, jo færre begrensninger vil de ha når gode kundekonsepter skal utformes.

Lang leveringstid

Og det begynner å haste. For nye togsett tar det omtrent fire år fra det besluttes å hente inn tilbud på nye kjøretøy, til det første kjøretøyet kan leveres. Skal vi ha nye lokaltog til 2024, må beslutningen tas i 2019.

Noen tenker sikkert at Norske tog bør jobbe raskere, men det er i virkeligheten ikke mulig. En viktig årsak til at prosjektene tar lang tid er klarlegging og sikring av finansiering før utsendelse av forespørsel, og utarbeidelse av spesifikasjoner som sikrer best mulig standardisering av kjøretøy som hensyntar de særnorske forholdene.

Det tar omtrent ett år å spesifisere et anbud for nye kjøretøy. Omtrent like lang tid går med til forespørselsfasen fram til signering av kontrakt med produsent. Etter dette vil produsenten bruke omkring ett år på engineering og forberede oppstart av produksjon, ett år på produksjon av de første kjøretøyene og ytterligere ett år på testing og godkjenning.

Når kjøretøy må tilpasses gir det høyere startkostnader for leverandøren. Det innebærer at det for Norge blir svært lønnsomt å plassere relativt store ordre for å få enhetskostnadene ned og gjerne med store opsjoner for å bidra til standardisering og fleksibilitet for vekst.

Nok tog til riktig tid

Når jeg velger å fokusere på denne utfordringen nå, er det fordi det går til kjernen av det som alltid vil være vår store utfordring: Å sikre at vi til en hver tid har den kjøretøyparken som trengs for å realisere jernbanens fulle potensial. Dette skal vi gjøre på en så billig og effektiv måte som mulig. Det betyr fokus på størst mulig standardisering av både nye og eksisterende kjøretøy. I dag har vi tilsammen 17 ulike typer kjøretøy. Det sier seg selv at det er mye å hente på en større grad av standardisering.

Samlet sett er vi godt fornøyd med hva vi har oppnådd i 2018. Vi har gjennomført og satt i gang viktige prosjekter. Vi har etablert et godt samarbeid med andre aktører i jernbanefamilien. Vi har bidratt konstruktivt til gjennomføringen av konkurransen om operatørskapet på Sørlandsbanen. I tillegg har vi solide økonomiske resultater, en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen og en særdeles god kredittrating. Dette er bra for oss – og bra for kundene.

Jernbanen er i en rivende utvikling. Vi har en viktig rolle å spille for at andre skal lykkes, slik at enda flere velger toget som transportmiddel. Dette motiverer oss til å gjøre en ekstra innsats hver dag. Vi gleder oss til å fortsette det gode, men utfordrende arbeidet vi har startet på.

Øystein Risan
Administrerende direktør
Topp