Bærekraft og samfunnsansvar

Urbanisering er en global trend som øker behovet for effektiv og miljøvennlig transport i byområdene. Jernbanen er helt avgjørende for å frakte folk ut og inn av de fleste større norske byer. For eksempel er Oslo regionen en av Europas raskest voksende regioner. Her spiller jernbanen en avgjørende rolle for fremkommelighet og klima. Norske togs viktigste samfunnsoppdrag er å legge til rette for at flere vil velge kollektive hverdagsreiser, hvor Norske tog skal sørge for tilstrekkelig og godt togmateriell. Den kraftige satsingen på utbygging og oppgradering av jernbanen i Norge, må følges opp ved at Norske tog sørger for nok kapasitet på materiellsiden.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene vil bli dramatiske, forskjellen på 1,5 grader og 2 graders oppvarming er stor. Det trengs derfor en langt større og raskere omstilling enn det man tidligere har lagt til grunn. Regjeringens klimapolitikk har som mål å kutte utslipp raskest mulig. Målet regjeringen har satt er at Norge skal være klimanøytralt i 2030, og bli et lavutslippssamfunn i 2050 hvor klimagassutslippene reduseres med 90-95 prosent.

Når regjeringen vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005, så krever det også innovasjon og teknologiutvikling fra Norske tog. Norske tog må bidra med mer energieffektive løsninger og ved å utforske mulighetsrommet for lav – og nullutslippsløsninger på jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert. Togmateriell har en levetid på 20-30 år, derfor har innkjøpene som gjøres de neste årene, stor betydning for klimautslippene fra jernbanen i flere tiår fremover.

Innbyggertallet øker og jernbanen får stadig flere reisende. Togmateriellet må utnyttes mer effektivt og nye togsett må kjøpes inn. De reisende stiller høyere krav til reisekomfort, men også til mobildekning som gjør det mulig å kombinere reisen med jobb eller underholdning. Dette krever oppgradering av togmateriellet.

Norske tog spiller en nøkkelrolle for å få et mer effektivt og klimavennlig transportsystem. Det skal gå på skinner mot det grønne skiftet.

Norske togs retningslinjer

Norske tog har etablert retningslinjer for hvordan selskapet skal jobbe med samfunnsansvar, disse er godt innarbeidet i selskapets styringssystem. For dialog med interne og eksterne interessenter er det utarbeidet et etisk regelverk.

Norske tog har følgende grunnprinsipper for utøvelse av samfunnsansvar:

 • Norske tog skal arbeide etter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs kjernekonvensjoner
 • Samfunnsansvaret er innarbeidet i selskapets strategiske grunnlag og verdier
 • Norske tog skal aktivt bidra til at transportsektorens miljøbelastning blir mindre
 • Det skal aktivt arbeides mot all form for korrupsjon
 • Hver leder har ansvar for å sørge for at avdelingen ivaretar samfunnsansvar som et ledd i utøvelse av sin virksomhet

Fokusområder

Basert på de retningslinjene og prinsippene Norske tog følger, ble det i 2017 definert og rapportert på seks fokusområder for arbeid med samfunnsansvar. For 2018 har Norske tog valgt å utvide fokusområdene med ytterligere to temaer og dermed også samfunnsansvaret. Selskapet søker å aktivt bidra til et bærekraftig samfunn og arbeidsliv for fremtiden, og har i delkapitlene under løftet frem hvordan Norske tog bidrar til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Å være bevisst på bærekraftsmålene og jobbe aktivt for å bidra til at disse nås mener Norske tog gir merverdi til virksomheten. Gjennom bevisstgjøring både internt i selskapet og av leverandører og samarbeidspartnere kan Norske tog bidra til helhetlig verdiskapning på tvers av verdikjeden. På sikt vil dette kunne bidra til bedre og mer jernbane for pengene.

 • Miljø (redusere utslipp og innovasjon)

  Paris-avtalen gir klar retning for fremtidig, global klimainnsats, bedrifter og samfunn vil måtte tilpasse seg nye klimamål. Målet regjeringen har satt er at Norge skal være klimanøytralt i 2030, og bli et lavutslippssamfunn i 2050 hvor klimagassutslippene reduseres med 90-95 prosent. Regjeringen vil videre halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005 (*hentet fra regjeringens Granavolden-plattform).

  Klimagassutslippene i transportsektoren kan reduseres gjennom overgang til transportformer med lavere utslipp, ved å legge til rette for mindre transportbehov eller gjennom lavere utslipp fra det enkelte transportmiddel.

  Norske tog arbeider for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra egen virksomhet. Dette skjer gjennom tekniske løsninger som reduserer energiforbruk på eksisterende tog og gjennom utskiftning av gamle kjøretøy til fordel for nye, mer energieffektive og mer miljøvennlige kjøretøy.

  I 2018 inngikk Norske tog et samarbeid med Feral om et pilotprosjekt for utvikling av ny teknologi som kan ettermonteres på dieselmotorer. Denne teknologien kan bidra til å redusere klimautslipp og forbruk av fossilt drivstoff på Norske tog sine dieselkjøretøy. I tillegg deltar selskapet i en nyopprettet og tverrfaglig FOU-gruppe med Jernbanedirektoratet som skal se på hvordan jernbanesektoren samlet kan bidra til en bedre klima- og miljøsatsing.

  Andre områder hvor Norske tog ser at selskapets arbeid er en bidragsyter til reduserte utslipp er ved innkjøp av
  nye togsett. I utarbeidelse av kravspesifikasjonen til anbud legger Norske tog inn kriterier for blant annet tilrettelegging for enkel oppgradering av ombordsystemer og smarte interiørløsninger for økt kapasitet, men fortsatt god komfort for passasjerene. På denne måten får Norske togs togsett bedre ressursutnyttelse, muligheten for enkel tilpasning til nye tekniske løsninger og kapasitet uten å øke miljøbelastningen.

 • Arbeids- og menneskerettigheter

  Norske tog skal fremme en omgangsform i selskapet preget av respekt og omtanke for andre mennesker. De grunnleggende menneske- og -arbeidstakerrettigheter skal respekteres både internt og i møte med samarbeidspartnere, kunder og andre som påvirkes direkte eller indirekte av selskapets aktiviteter.

  Norske togs virksomhet foregår i Norge. Her er håndteringen av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter godt ivaretatt gjennom de arenaer hvor ansatte og selskapets ledelse møtes for å ivareta slike forhold. Ansatte i Norske tog har rettigheter som er godt definert gjennom tariffavtaler og overenskomster. Medarbeiderne er representert i selskapets styre.

  Med utgangspunkt i lovpålagt krav og Norske togs etiske retningslinjer er arbeidet med likestilling og likeverd utdypet i selskapets personalpolitiske prinsipper. Her fremgår det blant annet at:

  • Alle medarbeidere i Norske tog er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn
  • Selskapet ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes
  • Økt balanse mellom kvinner og menn er ønskelig på alle nivå i selskapet, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanseutvikling

  Kvinneandelen i Norske tog er på ca. 13 prosent. I Norske togs styre er kvinneandelen blant aksjonærvalgte styremedlemmer 66 prosent, og i selskapets ledelse 40 prosent.

  Norske togs mål er å oppnå en god kjønnsbalanse i selskapet gjennom tydelige føringer fra ledelsen og systematisk arbeid. Viktige tiltak er:

  • Moderat kjønnskvotering ved rekruttering til en rekke stillingskategorier der mannsdominansen er spesielt stor, så fremt kandidaten fyller kvalifikasjonskravene.
  • Å innkalle minimum én kvinnelig kandidat til siste runde med intervju på de fleste stillinger, der det lar seg gjøre
  • Ledelsesmessig fokus på kjønnsdiskriminerende holdninger og handlinger.
  • Nøye vurdering av hvordan søkere evalueres og hvilke krav som legges til grunn.

  Norske togs mål er økt mangfold i selskapet. Viktige tiltaksområder er blant annet:

  • Grundig og seriøs behandling av meldinger om - eller mistanke vedrørende diskriminerende atferd.
  • Vektlegging av Norske togs politikk for mangfold og likeverd i stillingsutlysninger.
  • Å innkalle minimum én kandidat med innvandrerbakgrunn til intervju på de fleste stillinger, der det lar seg gjøre.
  • Ledelsesmessig fokus på at etnisk bredde og mangfold gir merverdi.

  Norske tog har opprettet en varslingskanal i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven.

 • Sikkerhet

  Norske tog har et mål om null skader på mennesker, miljø og samfunn og jobber målbevisst og systematisk for å forebygge skader. For 2018 er det ikke rapportert om skader som følge av selskapets virksomhet.

  • Norske togs virksomhet skal ikke forårsake alvorlige skader på mennesker, miljø eller materielle verdier.
  • Norske togs virksomhetsområder skal på en proaktiv måte forebygge uønskede hendelser og ha nødvendig evne til å håndtere kritiske situasjoner. Kjernevirksomheten skal så langt det er mulig opprettholdes også i trussel- og krisesituasjoner.
  • Det skal legges til rette for læring og kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsrelatert informasjon skal være forståelig og lett tilgjengelig i organisasjonen. Ingen skal straffes for å melde om feil og utfordringer.
  • Sikkerhetsarbeidet må være tilpasset virksomhetens karakter og utvikles for å kunne møte endrede krav og forutsetninger.

  Ledelsen er ansvarlig for at medarbeidere på alle nivåer utvikler gode holdninger og prioriterer sikkerhet i utførelsen av arbeidet. Avdekkes avvik i måloppnåelse eller fra fastsatte sikkerhetskrav, skal ansvarlig leder iverksette korrigerende tiltak.

 • Anti-korrupsjon

  Norske tog jobber for å fremme en sterk antikorrupsjonskultur i selskapet. Norske tog skal aktivt forebygge uønsket adferd og skal gjennom rutiner, kontroller og opplæring sette sine medarbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner.

  Norske tog har etablert etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar som blant annet omhandler selskapets forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon.

  Norske tog gjør store innkjøp av både togsett og andre varer og tjenester knyttet til forvaltningen av togsettene. Fordi denne typen innkjøp ofte er av stor økonomisk verdi er det viktig at medarbeidere er bevisst selskapets arbeid med antikorrupsjon i møte med leverandører og samarbeidspartnere.

 • Ansvarlige innkjøp og anskaffelse av nye kjøretøy

  Norske tog stiller etiske krav til selskapets leverandører og kartlegger risikoen for eventuelle brudd på disse kravene som en del av anskaffelsesprosessen. Enhver leverandør må forplikte seg til å følge internasjonale konvensjoner og tilrettelegge for inspeksjon fra Norske tog eller myndigheter av arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Norske tog ønsker å samarbeide med leverandører om kontinuerlige forbedringer for å ivareta gode og sikre arbeidsforhold.

  For Norske tog handler ansvarlig innkjøp også om å tenke på ytre faktorer som klima og miljø. Det legges i denne sammenheng vekt på hele livsløpet til kjøretøyene, fra produksjon til bruk og til slutt skroting. Norske tog ønsker å velge kjøretøy og kjøretøysystemer som enkelt kan oppdateres eller skiftes for å kunne ta i bruk ny teknologi eller nye energikilder.

  Norske tog begynte i 2018 forberedelsene til anskaffelse av nye lokaltog for å erstatte togsett av typen 69. Det ble også inngått avtale om bimodale kjøretøy, det vil si kjøretøy som kan bli drevet av både strøm og diesel, for å erstatte togsett av Type 92 som i dag trafikkerer på Trønderbanen.

  Norske tog jobber systematisk for å møte kapasitetsøkninger, behovet for utskiftninger og effektivisering og standardisering av kjøretøysflåten. Siste opsjonen på FLIRT-tog fra Stadler ble utløst i 2018 og siste togsett er estimert levert innen utgangen av 2022.

 • Varsling

  Selskapet har etablerte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og har en ekstern varslingskanal for å sikre at varsleres interesser ivaretas. På denne måten ønsker Norske tog å legge til rette for stor grad av transparens for selskapets virksomhet.

  Rutinene skal gjøres godt kjent blant alle ansatte i selskapet og blant konsulenter og leverandører som jobber på oppdrag for Norske tog.

 • Kundetilfredshet

  Norske tog har satt høye krav til kundetilfredshet. Selskapets kunder er de togoperatørene som deltar i konkurranser om nye trafikkpakker og vinner anbudene, samt NSB gjennom deres direktekjøpsavtale med Jernbanedirektoratet.

  I NSBs kundetilfredshetsundersøkelse for 2018 rapporteres det om svært god tilfredshet med kjøretøyene de opererer. På spørsmålet om hvor fornøyd de reisende alt i alt er med togtypen de reiser med, scorer alle togtypene samlet 79 av 100. Selv om togpassasjerene ikke er direkte kunder av Norske tog er de en viktig interessentgruppe. Selskapet bruker derfor passasjertilfredshet som målestokk på egen måloppnåelse.

  Operatørenes tilfredshet med Norske tog gjenspeiler passasjerenes tilfredshet med operatørene og de strategiske grep og beslutninger Norske tog gjør overfor operatørene.

 • Egenkapital

  For Norske tog er stabile rammevilkår og tilstrekkelig egenkapital og likviditet avgjørende forutsetninger for å sikre lave finansieringskostnader. Selskapet ønsker å oppnå høyeste kredittrating. Dette er viktig da investeringsbehovene Norske tog har skal dekkes gjennom låneopptak og tilførsel av kapital.

  Norske tog har et mål om en egenkapitalandel på 25 prosent og et krav fra eier om avkastning på 5 prosent. Per 31.12.2018 har Norske tog kredittratingen A+ og en egenkapitalandel på 21 prosent.

Investeringer for framtiden og fellesskapet

Norge som nasjon blir ofte sett på som bærekraftspionér. I både offentlig og privat sektor utforskes mulighetsrommet for blant annet fornybar energi, karbonfangst og -lagring og utnyttelse av havrommet. Det er heller ingen hemmelighet at nordmenn i privat sammenheng også er nysgjerrige på ny teknologi og innovasjon. Ved utgangen av 2018 meldte Norsk elbilforening at det var registrert rett i overkant av 200.000 elbiler her i landet og hver person eier i snitt fire mobile enheter.

Norge har gjennom FNs bærekraftsmål også forpliktet seg til å bygge solid infrastruktur, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av infrastruktur og bygge bærekraftige samfunn med gode tilbud på offentlig transport. Dette er temaer som Norske tog jobber målrettet mot hver eneste dag. Derfor er også Norske tog en viktig bidragsyter til at fellesskapet når FNs bærekraftsmål, samtidig som selskapet leverer på samfunnsoppdraget det er tildelt.

 • Et bærekraftig kollektiv-Norge

  Den norske kollektivsektoren jobber sammen mot et felles mål om at flere skal reise kollektivt. Norske tog jobber målrettet mot å kunne tilby de beste togene til operatørene og derav den beste reiseopplevelsen til passasjerene. Flere av landets togstasjoner er viktige knutepunkter, hvor utvikling av dagens togtilbud er med på å tilrettelegge for en videre passasjervekst.

  Ved å anskaffe nye tog og bygge ut jernbane infrastrukturen tilrettelegges det ikke bare for bedre kundetilfredshet for dagens passasjerer, men også for at potensielle reisende finner veien til norske tog. Det er gjennom å tenke helhetlig at Norske tog og resten av jernbanefamilien bidrar til bærekraftige byer og samfunn. Artikkelen om «Fokusområder» tar for seg dette temaet.

 • Infrastruktur for fremtiden

  Norske tog skal bidra til å gjøre det enkelt å reise og velge kollektivt. Dette skal selskapet gjøre ved å levere tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy til de operatørene som trafikkerer norsk jernbane.

  I løpet av 2019 ønsker Norske tog å gå ut med anbud på nye lokaltog. Disse skal dekke opp for togsett av Type 69 anskaffet i perioden 1975-1993, som er modne for utskiftning.

  Norsk jernbane er en viktig del av både by- og knutepunktutvikling. Og for at Norske tog skal levere på sitt samfunnsoppdrag må selskapet ligge i forkant hva gjelder blant annet standardisering av kjøretøyparken og planlegge fremtidig togtilbud.

  Seksjon «Lokaltoget – hverdagshelten» tar for seg dette temaet.

 • Innovasjon for fremtiden og i nuet

  Norske tog har fått oppgaven med å tilrettelegge for nettdekning ombord på den norske jernbanen. Dagens løsning holder dessverre ikke mål for store deler av landets pendlere. Disse utgjør en stor del av målgruppen som blant annet ønsker å kunne jobbe på toget, lese avisen eller strømme en film. Norske tog har derfor, fra et passasjerperspektiv, sett på hva som gir det beste tilbudet til de reisende. Det er satt i gang en anbudskonkurranse på nye mobilforsterkere i 2018.

  Testingen av det nye signalanlegget, ERTMS, på østre linje på Østfoldbanen har begynt å gi gode signaler for hva som kan forventes av forbedret punktlighet. Norske tog har ansvar for å installere ombordsystemet, mens Bane NOR har ansvaret for infrastrukturen. Sammen jobber selskapene for å gjøre den norske jernbanen enda sikrere og mer punktlig.

  Norske tog jobber med innovasjon på flere områder en overnevnte, men disse er ikke nødvendigvis så enkle å legge merke til. Dette handler for eksempel om dimensjonen på dørene på togsettene for raskere og enklere av- og påstigning, og smart vedlikehold av togene. Sistnevnte vil kunne gi mer «jernbane for pengene» gjennom mer effektiv ressursforvaltning og kortere nedetid for togsettene som er til utbedring.

  Seksjon Nettdekning - en viktig del av gode reise- opplevelser og Innovasjon og digitalisering – trygt frem i tide tar for seg dette temaet.

Våre interessenter

Interessentene til Norske tog er definert som alle individer, selskaper, organisasjoner eller institusjoner som kan ha vesentlig innflytelse på selskapets evne til å nå sine mål, eller som i vesentlig grad kan ventes å bli påvirket av virksomheten.

Norske tog vil ha en relativt stabil interessentliste over tid, men vil likevel gjennomgå og oppdatere den med jevne mellomrom. Oversikten som gjengis nedenfor er en revidert liste for 2018. I anledning større anskaffelsesprosjekter gjennomføres særskilte analyser av - og intervjuer med nøkkelinteressenter.

De viktigste interessenter er:

 • Eier v/Samferdselsdepartementet

  Tett og god eierdialog med Samferdselsdepartementet. Dialog med politikere utover dette skjer i forståelse med Samferdselsdepartementet.

 • Myndigheter

  Norske tog skal oppfylle og etterleve alle lover og forskrifter som er relevante for virksomheten. For godkjenning av modifikasjoner og anskaffelser kreves god informasjonsflyt mellom Norske tog og Statens jernbanetilsyn. Norske tog har løpende dialog med – og leveranser til Jernbanedirektoratet.

 • Kunder

  Norske togs kunder er togoperatørene som blir tildelt trafikkpakker på den norske jernbanen. I dag har Norske tog to kunder, NSB og Go-Ahead, og med utlysningen av Trafikkpakke Nord og Vest kan det bli flere. Norske tog skal i tillegg til å stille kjøretøy til disposisjon, yte teknisk bistand for å gjøre kunden i stand til best mulig å operere kjøretøyene.

  I tillegg definerer Norske tog landets togpassasjerer som viktige interessenter selv om disse ikke har sitt kundeforhold direkte til Norske tog. Norske tog mottar årlig operatøren(es) kundetilfredshetsundersøkelse (KTI). Disse gir et bilde av hvordan selskapet og kjøretøyet oppfattes, og vil gi en tilbakemelding på hvilke områder Norske tog bør fokusere på fremover.

 • Leverandører

  Anskaffelser og modifikasjoner går ofte over mange år og krever godt samarbeid med selskapets leverandører. Norske tog og leverandørene vil ha felles interesse av å levere et godt produkt til kunden. Det ble 2018 arrangert en leverandørkonferanser.

 • Samarbeidspartnere

  Norske tog er en liten aktør i europeisk sammenheng og søker derfor medlemskap i organisasjoner som representerer felles interesser og ivaretar felles behov for informasjon og samarbeid innenfor relevante tekniske områder.

 • Interesseorganisasjoner

  Innen jernbanesektoren finnes det en rekke interesseorganisasjoner som kan bidra med viktige innspill, erfaringer og synspunkter som Norske tog vil dra nytte av i forbindelse med selskapets strategiske arbeid.

 • Investorer

  Norske tog er avhengig av lånefinansiering i obligasjons- og sertifikatmarkeder nasjonalt og internasjonalt. Norske tog vil utrede muligheten for grønne obligasjoner fra 2019.

 • Medarbeidere

  Medarbeiderne i Norske tog innehar en unik kompetanse innenfor kjøretøytypene på den norske jernbanen, og det er viktig å beholde og videreutvikle kunnskapen i organisasjonen. For mer inngående informasjon se Norske togs medarbeiderstrategi.

  Selskapet skal være en attraktiv arbeidsplass og skal sikre et profesjonelt og godt arbeidsmiljø med åpen kommunikasjon innad og utad for å skape tillit og troverdighet.

Vesentlighetsanalyse

Norske tog har gjennomført en vesentlighetsanalyse med utgangspunkt i interessentene og deres behov, og satt disse i sammenheng med selskapets strategiske mål.

Norske tog anskaffer, eier og forvalter kjøretøy basert på informasjon, analyser, strategier og behov og ønsker fra interessenter. Store anskaffelser og oppgraderinger av kjøretøy er komplekse prosesser som strekker seg over flere år. Dette er prosesser som har betydning for kjøretøyenes levetid, energiforbruk, vedlikeholdskostnader og sikkerhet. Norske tog er opptatt av å ha en verdikjede som fremmer informasjonsflyt og samarbeid mellom operatører, produsenter og verksteder.

Vesentlighetsanalysen er gjennomført ved en intern gjennomgang der nøkkelpersoner i selskapet har bidratt med innsikt og vurderinger fra respektive fagområder, med tidligere analyse som diskusjonsgrunnlag. På denne måten samles et bredt tilfang av innspill og synspunkter fra de viktigste interessentene, mottatt gjennom dialog over tid.

Norske tog skal fortsette å legge til rette for god og effektiv implementering av prinsippene selskapet i dag følger. Det skal være en årlig kartlegging av forhold knyttet til selskapets samfunnsansvar og Norske tog vil videreutvikle interessentdialogen og gjennomføre nye vesentlighetsanalyser.


Resultat av vesentlighetsanalyse

Rapportering for 2018

Vesentlighetsanalysen viser at det en håndfull temaer som er av stor betydning for Norske togs interessenter, samtidig som de har stor betydning for selskapets egen måloppnåelse.

For ytterligere omtale av de utvalgte temaene se kapittelet Fokusområder tidligere i årsrapporten. For mer informasjon om selskapets strategi for kjøretøy, teknologi, medarbeidere, kunder og finans se Norske togs nettside.

Topp