Dette er Norske tog

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy. Norske tog følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell*, som fortrinnsvis skal brukes til utførelse av persontransport med tog som offentlig tjenesteforpliktelse. Selskapets togmateriell skal tilbys på konkurransenøytrale vilkår. Selskapet har også en rådgiverfunksjon overfor staten. Selskapet skal ha effektiv drift.

Norske tog AS eies 100 prosent av Samferdselsdepartementet og er et kategori 4-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

*Norske tog bruker følgende begreper om togmateriellet selskapet eier: togmateriell, jernbanekjøretøy, tog, kjøretøy, persontog, materiell, togsett og persontogkjøretøy.

Finansielle nøkkeltall (MNOK)

Finansielle nøkkeltall (MNOK) 2018 2017
Driftsresultat 426 268
Resultat før skatt 324 152
Årsresultat 279 143
Netto kontantstrøm 2 012 357
Arbeidskapital 1 955 188
Egenkapital 2 835 2 566
Egenkapitalandel 21 % 23 %
Avkastning på bokført egenkapital 10,9 % 6,30 %
 

*Norske tog bruker følgende begreper om togmateriellet selskapet eier: togmateriell, jernbanekjøretøy, tog, kjøretøy, persontog, materiell, togsett og persontogkjøretøy.


Jernbanereformen og Norske togs rolle

* Oversikt hentet fra Jernbanedirektoratet


Forretningsmodell

Jernbanedirektoratet fastsetter fremtidig togtilbud i Norge og er premissgiver overfor Norske tog
Det er opprettet en garantiordning der staten garanterer for 75 prosent av kjøretøyenes bokførte verdi
Norske tog finansierer sine kjøretøyanskaffelser gjennom låneopptak og tilførsel av kapital
Norske tog skal anskaffe, eie og forvalte kjøretøy til persontogtrafikk i Norge
Jernbanedirektoratet kan pålegge togoperatørene å benytte Norske togs kjøretøy, og har valgt å gjøre dette for de avtalene som til nå er inngått eller utlyst (direktekjøpsavtaler med NSB samt utlyste trafikkpakker i 2017 og 2018)
Norske tog får sine inntekter gjennom utleie av kjøretøy

Norske tog i tall

 • 32
  Antall ansatte
  Norske tog er en liten organisasjon med lang erfaring og spiss fagkompetanse.
 • 256
  Antall togsett
  Norske tog eier og forvalter i dag alle persontog som går på den norske jernbanen, med unntak av Flåmsbana og Flytoget sitt togmateriell.
 • 10,9 %
  Avkastning
  For 2018 har Norske tog en avkastning på 10,9%. Krav fra eier er 5% avkastning.
 • 16,6 år
  Gjennomsnittsalder på dagens flåte
  Målet er å anskaffe minimum ett kjøretøy per måned, fase ut de eldste og dårligste kjøretøyene først. På denne måten sikrer Norske tog en mer moderne kjøretøypark. Det er i 2018 faset inn 14 togsett og avgitt 9.
 • 79 %
  Fornøyde passasjerer
  Et stort flertall av norske togpassasjerer svarer at de er fornøyd med kjøretøyene.
 • 17
  Typer kjøretøy inkludert underserier
  Norske tog skal effektivt legge til rette for tilgang til tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige kjøretøy, i tråd med samfunnets behov for persontrafikk med tog. Det er et mål å redusere antall typer kjøretøy, for å få bedre innkjøpsbetingelser og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
 • 21 %
  Egenkapitalandel
  Selskapet har en egenkapitalandel for 2018 på 21,0 %.
 • A+
  Rating
  Dagens rating fra Standard & Poors er A+. Målet er A+ rating.

Visjon

Norske tog skal være et ledende, fremtidsrettet og solid selskap som leverer tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige persontogkjøretøy.

Gjennom dette skal selskapet bidra til en attraktiv persontogtrafikk i Norge og til «Det grønne skiftet.»

Topp