Styret i Norske tog AS er ansvarlig for eierstyring og selskapsledelse og redegjør her for selskapets etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Område Følg Forklar
Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapet er heleid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet (SD) og driver sin virksomhet i tråd med selskapets vedtekter. Styret påser at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse ved å vedta rammeverk for risikostyring og internkontroll og ved å behandle selskapets strategi.
Virksomhet Selskapets formål er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell for utleie til persontogoperatører i Norge, samt virksomhet som står naturlig i sammenheng med dette. Styret vurderer selskapets mål, strategier og risikoprofil på årlig basis.Selskapet har vedtatt et verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.
Selskapskapital og utbytte Norske tog har pr 31.12.18 en egenkapital på 2 835 mill. kroner. Selskapet legger opp til å ha en egenkapitalandel som ligger over 20 prosent, dette vurderes å være tilstrekkelig kapitalisert gjennom strategiperioden. Inntjeningsmodellen og planer om betydelig investeringer i nytt togmateriell betyr at styret ikke vil foreslå utbytte i kommende strategiperiode.
Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjene er eiet av den norske stat og forvaltes av SD. Retningslinjer for behandling av ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og styremedlemmer/ledende ansatte er innarbeidet i de etiske retningslinjer og instrukser for styret og administrerende direktør.
Fri omsettelighet Alle aksjene er eiet av SD. NUES-kravene på dette området ansees ikke som relevant.
Generalforsamling Den norske stat ved SD er generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni hvert år. Minimum styreleder, administrerende direktør og revisor deltar på møtet. Innkalling til generalforsamling sendes aksjonær senest 21 dager før tidspunkt for generalforsamling. Påmeldingsfrist settes nært opptil dato for avholdelse av generalforsamling. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Deretter velger generalforsamlingen møteleder.
Valgkomité Generalforsamlingen består av SD, og har ikke oppnevnt en valgkomité. Utvelgelse av styremedlemmer følger de prosesser SD har for sammensetning av styrer i heleide selskaper. Styreleder velges av generalforsamlingen. Ansatte valgt styremedlem velges av og blant de ansatte. NUES-kravene på dette området anses ikke som relevant.
Bedriftsforsamling og styret, sammensetning og uavhengighet Norske tog AS har ikke bedriftsforsamling. Styret har i 2018 bestått av tre aksjonærvalgte medlemmer hvorav to er kvinner og en er mann. Ansatte valgt styremedlem er ikke del av ledergruppen. Styret representerer bred erfaring fra forskjellige deler av næringslivet og har god kunnskap om selskapets virksomhet. Anbefaling om at styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet, er ikke relevant.
Styrets arbeid Styret har møte minimum seks ganger i året, hvorav en årlig strategisamling. Det innkalles ellers til møter ved behov. Antallet møter i 2018 var 11. Styret utarbeider en årlig plan for sin møteaktivitet. Styret evaluerer årlig sitt arbeid og sin kompetanse. Styret har fastsatt egen instruks for administrerende direktør. Styret har i 2018 nedsatt et revisjonsutvalg for selskapet.
Risikostyring og internkontroll Styret gir årlig sine føringer og stiller krav til vurdering av risiko og kapitalbehov i tråd med selskapets retningslinjer. Håndtering av risiko er behandlet som en integrert del av selskapets forretningsplan. For å sikre helhetlig styring av selskapet er det utarbeidet et eget styringssystem, med prosesser og rutiner for å styre og kontrollere virksomheten. Det er utarbeidet prinsipper og retningslinjer, rutiner og fullmaktsmatriser for å styre og kontrollere økonomi, regnskap og finansiering.
Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fastsettes i generalforsamling. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Styremedlemmer eller selskaper de er tilknyttet, har ikke påtatt seg særskilte oppgaver for selskapet.
Godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet Detaljert oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet finnes i note 22. I samsvar med vedtektene har styret utarbeidet en erklæring om lederlønninger. Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for selskapets øverste ledelse innenfor statens «Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper med statlig eierandel», og de prinsipper for lederlønn som er fastsatt av styret. Styrets erklæring om lederlønn behandles som egen sak i generalforsamling.
Informasjon og kommunikasjon Selskapet er heleid av staten. Verdipapirlovgivningen og annet regelverk knyttet til likebehandling av aktører i verdipapirmarkedet er ikke relevant. Det er ikke etablert en finansiell kalender. Selskapet offentliggjør imidlertid års- og halvårsrapporter på sin hjemmeside. Kravene er bare delvis relevante for selskapet, men følges for offentliggjøring av rapporter.
Selskapsovertakelse Selskapet er heleid av staten og kategoriseres som et kategori 4 selskap. På bakgrunn av eiersituasjonen og kategoriseringen av selskapet er det ikke utarbeider egne prinsipper for selskapsovertakelse.
Revisor Norske tog AS har en uavhengig revisor som er valgt av generalforsamlingen. Revisor deltar på styremøte som behandler årsregnskapet. Revisors levering av tilleggstjenester presenteres for styret årlig. Norske tog AS har i tillegg en internrevisor.
 
Topp