Norske togpassasjerer har mange og ulike meninger om lokaltog – både om punktlighet, standard og komfort på selve kjøretøyet. I Norge er det Norske tog som har ansvar for å anskaffe, eie og forvalte togene.

Hver dag reiser i snitt over 193 000 nordmenn med tog. De fleste av disse er pendlere som er avhengig av toget for å komme seg til og fra arbeid eller skole. For pendlerne er lokaltoget bindeleddet mellom hjem og jobb. Et tog i rute er ofte det som får hverdagen til å henge sammen.

Det forventes både punktlighet og god komfort på reisen.

Jo nærmere toget kommer de store knutepunktene i Norge – som Oslo S, Stavanger, Oslo Lufthavn, Bergen og Trondheim - jo mindre plass og «lavere» komfort blir det. Det påvirker kundeopplevelsen.

I tillegg til passasjerenes forventinger er det flere andre faktorer som påvirker utformingen av det norske togtilbudet. Dette er faktorer som geografi, klima og natur og utforming av perrongene togene stopper ved. Norske tog er spesialister på norske forhold. Selskapets ingeniører følger nøye med på den teknologiske utviklingen i markedet, spesielt innen områder som er viktig for norske forhold. Dette er dedikerte eksperter som bruker sin kompetanse til å få togmateriell som ivaretar særnorske forhold.

Dagens lokaltogtilbud (og kort regional)

I dag trafikkeres lokaltogstrekningene av flere ulike typer togsett med forskjellig levealder, teknologi og komfort. De eldste togsettene finner man på lokaltogstrekningene på Østlandet samt Arendalslinja og Brattsbergbanen. Dette er togsett av Type 69 C, D og H (Type 69), som alle har teknologi fra tidlig 1970-tall. Her er passasjerkapasiteten god, men både teknisk levealder og komfort for de reisende har blitt utdatert.

I 2018 har det vært utfordringer knyttet til jernbanens signalanlegg, noe som har ført til perioder med midlertidig stopp. Sammen med andre utforutsette hendelser og planlagt vedlikehold på jernbaneanlegget har dette ført til at pendlerne har opplevd stans i togtrafikken.

Det er imidlertid ikke bare passasjerene som har forventninger til togene. Operatørene, som NSB og Go-Ahead, er helt avhengig av pålitelige tog. De må kunne stole på at togsettene de disponerer fungerer. Dessverre har Type 69 gitt utfordringer som følge av slitasje, gammel teknologi og manglende redundans. Reservedeler har vist seg både kostbare og vanskelige å få tak i. Det er derfor satt i gang arbeid med å bytte ut disse gamle togene.

Innføringen av det nye digitale signalsystemet ERTMS og anskaffelse av nye lokaltog, vil gjøre at Norske tog kan forbedre sitt tilbud til operatørene. Det kan også bedre kapasiteten, påliteligheten og punktligheten til togene. Dette vil igjen øke passasjerens tilfredshet med togene og operatørene.

De to viktigste forutsetningene for at passasjerene skal velge å reise med tog og kollektivtransport i stedet
for bil, er punktlighet og et godt nok togtilbud. Norske tog jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for at togoperatørene skal kunne tilby den beste reiseopplevelsen til passasjerene.

Fornøyde togpassasjerer

Hele 79 prosent av togpassasjerene er godt fornøyde med alle togtypene. Det viser målinger som NSB har gjennomført i andre halvår 2018. Gitt tilstanden på flere av lokaltogene, er dette godt nytt for Norske tog. Til tross for gode tilbakemeldinger, mener Norske tog det er viktig å anskaffe tilstrekkelig antall nye lokaltog. Norske tog tror passasjerveksten vil være større enn tidligere estimater har tilsagt, noe som krever tilførsel av nye tog. Nye tall fra NSB viser en passasjervekst på 6,7 prosent i 2018.

Norske tog har som mål å forbedre passasjerenes opplevde kvalitet på reisen. Dette går blant annet på sittekomfort, det å kunne bevege seg komfortabelt gjennom toget og at passasjerene skal få den informasjonen de trenger underveis. I tillegg er god og stabil mobil – og nettdekning viktig.

«Usynlig» innovasjon

Når det snakkes om innovasjon er det første og fremst ny teknologi og nye gadgets folk flest tenker på. Det de da glemmer er at innovasjon også handler om å utfordre det eksisterende ved å tenke nytt.

For Norske tog handler dette for eksempel om å øke kapasiteten på toget ved smart design av interiøret, lage løsninger for raskere av- og påstigning og tilpasning av togsettene til norske forhold.

All infrastruktur har en kapasitetsbegrensning, sånn er det også på den norske jernbanen. I tillegg er perrongene utformet slik at et standard kjøretøy fra enhver internasjonal produsent vil få for stor avstand mellom tog og plattform. Noe som ikke er tilfellet for de kjøretøyene som er tilpasset til norske spesifikasjoner. Disse kjøretøyene er "lave og tykke" i motsetning til de "høye og tynne" som er å finne i resten av Europa.

Dette er en del av de norske forholdene som Norske tog kjenner godt til – og som selskapet utfordrer produsenter av togsett til å tenke nytt rundt. I dag går det 24 tog gjennom Oslo-tunellen i timen. Hvert tog har omlag 60 sekunder til disposisjon på stasjonen. Med begrenset kapasitet på infrastrukturen er det derfor viktig å ha best mulig passasjerflyt fra perrongen og inn på toget. Bredden på dørene, avstanden mellom dørene og avstanden mellom tog og plattformen har en mye større betydning enn det folk er klar over. For hver 10. cm avstanden mellom tog og plattform økes med, jo lengre tid tar av- og påstigningen og jo dårligere passasjerflyt får man. Dette vil igjen påvirke tiden toget bruker på stasjonen og dermed settes enda en begrensning på kapasiteten.

Den norske jernbanen utgjør kun 0,6 prosent av det totale markedet for tog i verden. Selv med liten markedsandel har Norske tog en ambisjon om å utfordre produsentene til å komme med innovative løsninger som bidrar til både å redusere miljøutslipp, mer effektiv energibruk og smarte løsninger for interiør som vil kunne øke kapasiteten.

Norge er også et godt land for å teste prototyper og ny teknologi. Kjøretøy som ferdes på norske skinner må tåle alt fra snø og is til bratte bakker og lange tuneller. Det stilles derfor store krav til hva kjøretøyene må tåle.

Forbedret tilbud med nye lokaltog

Mens Type 70 vil bli erstattet av togsett fra Opsjon 5 i Stadler-kontrakten, planlegger Norske tog å gå ut med anbud på nye lokaltog for å erstatte Type 69 i løpet av 2019. Dette er ingen enkel oppgave.

Når Norske togs kjøretøypark skal inngå i ulike trafikkpakker er det viktig å få standardisert flåten til færre typer kjøretøy. Dette vil gi større fleksibilitet og bedre utnyttelsesgrad av flåten på tvers av leiekontrakter og trafikkpakker. En materiellpark med færre togtyper gir også mer kostnadseffektiv drift.

Med nye lokaltog på Østlandet vil det bli en ny hverdag for tusenvis av reisende. Med nytt og moderne interiør, effektive løsninger og bedre mobildekning blir reiseopplevelsen bedre. Men viktigst av alt er det at nye lokaltog vil bidra til høyere punktlighet. Mindre stress, mer ro – og mer tid til det som er viktig i livet.

Topp