Lese, sove, prate. Noen passasjerer surfer på mobilen, andre hviler øynene på landskapet der ute som toget farer forbi. Alle kommer de trygt frem i tide.

Innovasjon og digitalisering: Trygt frem i tide

Norske tog tar i bruk nye teknologiske løsninger for å levere et best mulig tilbud. Valget av de beste teknologiske løsningene og en unik spisskompetanse på norsk jernbane gjør Norske tog godt rustet til å løse sitt samfunnsoppdrag.

Norske tog har økt satsingen på avansert teknologi for å bidra til en enda sikrere og mer punktlig norsk jernbane som kommer passasjerene til gode. I henhold til teknologistrategien er de viktigste målsetningene å sikre pålitelige kjøretøy og et høyt sikkerhetsnivå, begrense klima- og miljøutslipp, standardisere flåten og sikre at vedlikehold kan gjennomføres så effektivt som mulig.

Hvordan gjør selskapet det? For å nå disse målene er Norske tog nødt til å kontinuerlig følge med på nye innovasjoner i markedet: Dette i form av nye tog, men også ved å ta i bruk nye løsninger for bruk i eksisterende tog.

Norske tog skal være en tilrettelegger for at operatørene kan tilby et best mulig tilbud for offentlig transport. På den måten bidrar selskapet til at passasjerer velger å reise kollektivt. For å nå disse målene er det nødvendig å velge riktig teknologi som effektivt dekker nye behov.

I samsvar med den teknologiske utviklingen vurderer Norske tog kontinuerlig behovet for nye systemer. Selskapet har startet arbeidet med å montere nytt ombordutstyr i forbindelse med Bane Nors innføring av nytt digitalt signalsystem – ERTMS. Norske tog har også som mål å anskaffe et system for å overvåke tilstanden på kjøretøyene – OCM.

Under følger en nærmere beskrivelse av fordelene med de to systemene.

Nytt digitalt signalsystem

Norske tog inngikk i 2018 en avtale om levering av ombordutstyr for et nytt digitalt signalsystem – European Rail Traffic Management System (ERTMS) – som vil kunne øke kapasiteten, redusere signalfeil og øke punktligheten på jernbanen.

ERTMS er et felles europeisk system initiert av EU som skal standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa. Dette vil på sikt føre til et felles system som gjør det lettere å krysse landegrenser for togene.

Det er Bane NOR som har fremforhandlet kontrakten og har ansvaret for det nye signalsystemet. Mye av utstyret skal imidlertid monteres på togene. Ombyggingen faller derfor under Norske togs ansvar. Dette samarbeidet forutsetter utviklingen av et nytt, innovativt grensesnitt for å kunne koordinere prosessen og sikre at systemet fungerer, både på togene og på infrastrukturen.

Det nye digitale signalsystemet har flere fordeler sammenliknet med dagens signalteknologi:

  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til togoperatører
  • Færre signalfeil som påvirker togtrafikken. Fornyelsen vil føre til en mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk.
  • Økt automatisering som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil og øker dermed sikkerheten.
  • Automatiseringen som systemet innebærer legger også fundamentet for selvkjørende tog i fremtiden.

Det nye signalsystemet ERTMS er allerede testet ut på Østfoldbanens østre linje. Erfaringene og tilbakemeldingene lover godt nytt for hva som kan forventes etter hvert som systemet gradvis rulles ut.

Norske tog vil de neste årene investere rundt 1,1 milliard kroner i ombordløsninger for å tilpasse togene til det nye digitale signalsystemet. Målet er at det nye signalsystemet skal være i drift på samtlige norske tog i 2026. Innen 2030 skal det dekke hele den norske jernbanelinjen.

Tilstandsovervåkning av togene

Det stadig økende potensialet som ligger i bruken av tilstandsovervåking gjør at Norske tog vil utforske mulighetene dette byr på. Informasjon om og analyse av kjøretøy og passasjermønstre vil gi verdifull innsikt for å kunne sikre pålitelighet, bedre planer og bedre passasjeropplevelse.

Norske tog har som mål å anskaffe et digitalt verktøy som overvåker data om tilstanden på kjøretøyene – Online Condition Monitoring (OCM). OCM vil være nødvendig for å sikre materielle verdier og for å identifisere hvilke undersystemer som yter godt og hvilke som yter dårlig. Samlet vil det gi økt kunnskap for optimalisering av drift og for fremtidige anskaffelser av nye kjøretøy, samt oppfølging av garantisaker. Dataene vil kunne brukes til å diagnostisere og varsle om hvor det vil oppstå feil før feilene oppstår.

På sikt vil et OCM-system gi Norske tog muligheten til å tilby operatørene unik innsikt om den fremtidige tilstanden på kjøretøyene. Dette inkludere blant annet avdekking av feil under utvikling. For operatørene betyr det færre problemer og økt punktlighet som vil komme deres kunder, de reisende, til gode. I sum gir det mer jernbane for pengene.

Topp