Kontantstrømoppstilling (Alle tall i TNOK) Aksjekapital Noter 2018 2017
Årsresultat før skatt 323 548 152 124
Av- og nedskrivning i resultatregnskapet 17 692 055 642 522
Forskjell kostnadsført og inn-/utbetaling pensjon 13 602 -1 164
Endring arbeidskapital 139 717 -524 107
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 155 922 269 375
Kjøp av varige driftsmidler 3 -842 064 -1 133 603
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -842 064 -1 133 603
Renteposter, periodisering -52 161 76 739
Opptak av kort- og langsiktig lån 10 2 850 000 1 049 941
Nedbetaling av kort- og langsiktig lån 15 -1 099 995 -549 946
Netto konsernbidrag mottatt - 644 428
Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter 1 697 844 1 221 162
Endring i kontanter og bankinnskudd i perioden 2 011 702 356 934
Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse 8 360 499 1 245
Valutagevinst/tap på kontanter og bankinnskudd -110 2 320
Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt 8 2 372 091 360 499
 
Topp