Ledergruppen fra venstre Linda Marie Venbakken, Kjell-Arthur Abrahamsen, Øystein Risan, Iren Marugg og Luca Cappari.

Norske tog er et selskap bygget på kompetanse, hvor medarbeiderne har lang erfaring og spiss fagkompetanse.

Over to år har gått siden opprettelsen av Norske tog AS. Den gang ble 32 årsverk overført fra NSB til det nyopprettede selskapet. Ved utgangen av 2018 var Norske tog 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, av disse er fire kvinner og 28 menn. Norske tog har blant annet ingeniører med spesialkompetanse innen samtlige kjøretøytekniske systemer. I tillegg har organisasjonen prosjektledere og en administrasjon som skal sikre effektiv og sikker drift av Norske tog som et fremtidsrettet og solid materiellselskap.

Medarbeiderstrategi

Norske tog har en kompetansematrise med oversikt over stillinger, roller, oppgaver, krav til kompetanse og eventuelle krav til sertifisering og utdannelse. Noen stillinger i Norske tog har oppgaver som krever sertifisering fra eksterne parter. Slik sertifisering gjennomføres fortløpende og etter behov. Siden Norske tog opererer i en internasjonal bransje med rask teknologisk utvikling er faglig oppdatering og påbygging viktig. Selskapet fører oversikt over den enkelte medarbeiders erfaring og kompetanse, og sammen med medarbeidersamtaler legger dette grunnlaget for en kompetanseutviklingsplan for hver enkelt.

Norske tog ønsker å samarbeide med akademia og andre aktører om forskning og utvikling.

Ved ansettelser vil det tas hensyn til både kjønns- og alderssammensetning i organisasjonen.

Etiske retningslinjer for ansatte i Norske tog

Norske togs omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet og krever et høyt etisk nivå. Det forventes at alle medarbeidere opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til selskapet. Norske togs styre har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere, samt andre som representerer Norske tog gjennom oppdrag og verv.

De etiske retningslinjene omfatter blant annet lojalitet, habilitet og interessekonflikt, og fastslår at Norske tog skal arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon. Det aksepteres ikke gaver eller ytelser av personlig karakter som kan svekke mottakerens integritet eller som kan gi slikt inntrykk. Det forventes at leverandører og partnere følger etiske standarder som er i samsvar med Norske togs etiske regelverk.

Norske togs etiske retningslinjer har bestemmelser om varsling og informasjon om konsekvenser av overtredelse.

Involvering

Intern oppdatering og involvering av alle ansatte er et mål for Norske tog. Det gjennomføres allmøter og regelmessige avdelingsmøter og det gis intern oppdatering på alle felt som angår virksomheten.

Topp