Trykk på noter for å lese mer

Resultat

Resultat (alle tall i TNOK) Noter 2018 2017
Driftsinntekter 2 1 217 061 996 681
Lønn og andre personalkostnader 12 43 028 34 732
Avskrivninger og nedskrivninger 17 692 055 642 522
Andre kostnader 18 56 045 51 817
Sum driftskostnader 791 128 729 071
Driftsresultat 425 933 267 610
Finansielle poster
Finansinntekter 19 169 200 120 607
Finanskostnader 19 -291 645 -233 863
Netto finanskostnad pensjoner 13, 19 -311 -334
Urealiserte verdiendringer 20 20 371 -1 896
Sum finansielle poster -102 385 -115 486
Resultat før skattekostnad 323 548 152 124
Skattekostnad 11 44 243 9 613
Periodens resultat 279 305 142 511
Periodens resultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 279 305 142 511
UTVIDET RESULTAT
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Estimatavvik pensjoner 13 -13 423 -2 773
Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres 11 2 883 595
Periodens totalresultat 268 765 140 333
Totalresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 268 765 140 333
 

Balanse

Balanse (Alle tall i TNOK) Noter 31/12/2018 31/12/2017
EIENDELER
Varige driftsmidler 3 9 883 793 9 733 784
Sum anleggsmidler 9 883 793 9 733 784
Kundefordringer og andre fordringer 4 698 21 247
Derivater 6 1 203 006 1 091 712
Kontanter og bankinnskudd 8 2 372 091 360 499
Sum omløpsmidler 3 575 795 1 473 458
SUM EIENDELER 13 459 588 11 207 242
EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital og overkurs 9 2 400 000 2 400 000
Annen, opptjent egenkapital 434 598 165 834
Sum egenkapital 2 834 598 2 565 834
Lån 10 8 311 286 7 309 273
Pensjonsforpliktelser 13 32 296 18 271
Sum langsiktig gjeld 8 343 582 7 327 544
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 14 138 676 19 509
Derivater 6, 10 18 732 27 943
Utsatt skatt 11 660 137 618 777
Lån 10 1 463 863 647 635
Sum kortsiktig gjeld 2 281 408 1 313 864
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 459 588 11 207 242
 

Oslo, 14. februar 2019

Annette Malm Justad
Styreleder
Marianne Abeler
Espen Opedal
Vidar Larsen
Øystein Risan
Administrerende
Topp