Sammendrag av resultat og utviklingstrekk for Norske tog AS i 2018

Norske tog AS har i 2018 levert på de viktigste oppgavene i samfunnsoppdraget til selskapet. Blant annet er arbeidet med å anskaffe mer energieffektive tog igangsatt, forberedelsene til å innføre signalsystemet ERTMS er i gang og det er utarbeidet et beslutnings- grunnlag for mulig anskaffelse av et vedlikeholdssystem for kontinuerlig overvåking av togsettene.

Norske tog skal anskaffe, eie og forvalte kjøretøy på den norske jernbanen. Selskapet skal leie ut jernbanekjøretøy på konkurransenøytrale vilkår til operatører som vinner anbud på persontogtrafikk i Norge. Selskapet skal bistå Jernbanedirektoratet med å utrede materiellstrategi samt stå ansvarlig for innkjøpsprosessen av nye jernbanekjøretøy.

I 2018 har Norske tog hatt fokus på anskaffelse av bimodale tog til pakke nord, nye lokomotiver, samt anskaffelse av nye lokaltog for å erstatte togsett av Type 69, som har en gjennomsnittlig alder på 26 år. Norske tog har jobbet systematisk og strategisk med å forberede innføring av det nye digitale signalanlegget, ERTMS, og planlegging av midtlivsoppgradering for 36 togsett av Type 72, kjøretøy som nå har passert 14 år. Det har vært viktig for Norske tog å sikre fremdrift og løpende leveranser i arbeidet med disse milepælene i året som har gått.

Norske tog viser til et positivt årsresultat etter skatt på 279 MNOK (142 MNOK). Resultatet gir en avkastning på bokført egenkapital på 10,9 % (6,3 %). Selskapet skal over tid levere en avkastning på 5 %. Den årlige avkastningen vil svinge i takt med omfang av planlagte investeringsprosjekter. Styret forventer en lavere avkastning de kommende årene som følge av igangsetting av store prosjekter som innføring av det nye signalsystemet ERTMS, innkjøp av kritiske komponenter, mobilforsterkere for å forsterke mobilsignaler inne i togene, nye togradioer, samt innleie av nye diesellokomotiver. I tillegg forventes det økte rentekostnader de neste årene på grunn av økt lånebehov knyttet til finansiering av overnevnte prosjekter, samt finansiering av nye lokaltog.

Det forventes omsetningsvekst de nærmeste årene på grunn av fortsatt leveranser av Flirt-togene. Disse skal erstatte gamle kjøretøy, samt gi rom for planlagt vekst. Opsjon 5 ble signert i desember 2018, som vil gi en jevn leveranse av nye tog fram til og med 2022.

Økonomisk utvikling i Norske tog AS
Norske togs årsresultat er på 279 MNOK (142 MNOK). Driftsresultat er på 426 MNOK (268 MNOK).

Netto kontantstrøm fra driften er 1 156 MNOK (269 MNOK). Netto kontantstrøm brukt til investeringer er 842 MNOK (1 134 MNOK). Midlene er i hovedsak brukt til å kjøpe nye kjøretøy. Selskapets arbeidskapital er 1 955 MNOK (188 MNOK). Hovedgrunnen til at arbeidskapitalen endret seg er mindre leverandørgjeld. Det ble i slutten av 2018 tatt opp lån som følge av at det i starten av 2019 skal nedbetales 1 300 MNOK i lån, samt utbetales 571 MNOK i forskudd på opsjon 5 av stadler kontrakten. Dette medfører en høy kontantbeholdning pr. 31.12.18 på 2 300 MNOK.

Inkludert årets resultat utgjorde egenkapitalen 2 835 MNOK (2 565 MNOK). Egenkapitalandelen er 21 prosent. Fri egenkapital utgjør 435 MNOK (166 MNOK).

I 2018 ble det besluttet å lukke pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse. Fra og med 01.01.2019 har selskapet en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Se også note 13.

Fortsatt drift

I samsvar med Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 3-3a bekreftes det at regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift av virksomheten. Årets resultat overføres til annen egenkapital.

Formål med virksomheten

Norske togs formål er i samsvar med samfunnsoppdraget som er tildelt fra eier, Samferdselsdepartementet. Selskapet skal ha effektiv drift.

Norske Tog AS er 100 prosent eid av Samferdselsdepartementet. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er vedlagt årsoppgjøret og behandlet av styret.

Mål og strategier
Norske tog skal effektivt legge til rette for tilgang til tilstrekkelig mange, standardiserte og tidsriktige kjøretøy, i tråd med samfunnets behov for persontrafikk med tog. På denne måten bidrar selskapet til en helhetlig kjøretøypark på norsk jernbane.

Norske tog skal utarbeide planer for å møte kapasitetskrav og trafikkvekst for eksisterende og fremtidige kontrakter. Selskapet har utarbeidet en leieavtale som skal ligge til grunn for utleie av kjøretøy til alle operatører. Kjøretøystrategien til Norske tog skal bidra til å sikre standardisering og optimalisering av kjøretøy og systemer.

Selskapet skal også gi råd vedrørende forhold i grensesnittet mellom kjøretøy og infrastruktur/ verksteder, og ha ledende kompetanse på anskaffelse av kjøretøy og systemer. Norske tog skal til enhver tid følge med på den teknologiske utviklingen og ha oversikt over nye teknologiske løsninger i sektoren.

Internkontroll
Norske tog har et eget rammeverk for internkontroll, og har etablert internkontrollsystemer som omfatter verdigrunnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, organisering, fullmaktstruktur og styrende dokumenter. Risiko innen finansiell rapportering vurderes gjennom egne risikoanalyser.

På bakgrunn av dette revideres internkontrollsystemet ved behov, ved revisjon av ledelsesdokumenter, retningslinjer, prosedyrer og nøkkelkontroller.

Personal, likestilling og ytre miljø
Norske tog gjennomfører en årlig medarbeiderundersøkelse. For 2018 er medarbeidertilfredshet på 75, dette er en økning fra 2017, der medarbeidertilfredsheten var på 74. Norske togs styre har i 2018 bestått av tre aksjonærvalgte medlemmer hvorav to er kvinner og en er mann. Selskapet har som mål å ha en god kjønnsbalanse i organisasjonen. Dette skal oppnås gjennom systematisk arbeid for å rekruttere flere kvinner.

I tråd med Norske togs medarbeiderstrategi arbeides det målrettet med kompetanseutvikling og involvering av selskapets ansatte. Arbeidsmiljøet betegnes som godt, og en ny medarbeiderundersøkelse er planlagt gjennomført i 2019.

Sykefraværet for selskapet har vært i gjennomsnitt på 0,7 prosent for 2018.

Det er ingen skader på personer som følge av feil eller mangler på togmateriell.

Det vises forøvrig til redegjørelse for samfunnsansvar for Norske tog, som er utarbeidet iht. regnskapslovens §3-3C.

Framtidsutsikter

Sammen med Jernbanedirektoratet har Norske tog utarbeidet strategi for kjøretøy og anskaffelser. Målet med strategien er å kunne stille tilstrekkelig mange, standardiserte og tidsriktige kjøretøy til disposisjon for de tilbydere som vinner fremtidige trafikkpakker.

Det ble i 2008 inngått en kontrakt med Stadler for kjøp av 50 kjøretøy med en opsjon på kjøp av ytterlige 100 region- og lokaltog. Opsjon 5 mellom Stadler og Norske tog ble signert i desember 2018. Kontrakten med Stadler går som planlagt og de siste 25 togsettene blir levert innen 2022. Dette var den siste opsjonen og tilsammen er det nå bestilt 150 kjøretøy. Ved fullført leveranse har Norske tog tatt et viktig steg i retningen av å standardisere kjøretøyflåten, i tråd med både samfunnsoppdraget og selskapets kjøretøystrategi.

Per 31.12.2018 er 105 kjøretøy mottatt under denne kontrakten, disse har blitt godt mottatt og kvaliteten er god. Norske tog ser frem til å motta flere nye tog det kommende året.

I 2018 ble første konkurranse om drift av persontog, Trafikkpakke 1: Sør, gjennomført. Britiske Go-Ahead ble i oktober 2018 tildelt kontrakten på persontransport på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Norske tog fikk dermed sin andre kunde. For Norske tog betyr en ny kunde starten på et nytt og spennende samarbeid. Arbeidet med å legge til rette for at Go-Ahead kan gjøre de endringer og tilpasninger de ønsker på togene, kan dermed starte. Norske tog skal være en god sparringspartner og sørge for gode leveranser innenfor det handlingsrommet som finnes.

2019 byr på mange spennende og utfordrende oppgaver for Norske tog. Det skal tildeles ytterligere to kontrakter, Trafikkpakke 2: Nord og Trafikkpakke 3: Vest, som teoretisk sett kan bety ytterligere to nye kunder. Oppstart av Trafikkpakke Sør er planlagt i desember 2019, som for alvor setter selskapets evne til å levere på samfunnsoppdraget og grunnideen for jernbanereformen, på prøve.

Det er behov for midtlivsoppgradering av togsettene av Type 72. Dette gjelder 36 togsett. Norske tog har søkt restverdisikring for denne investeringen som må godkjennes det kommende året for at selskapet skal kunne gjennomføre oppgraderingen som planlagt.

Det største prosjektet Norske tog står overfor i 2019 er utarbeidelse av kravspesifikasjonsjoner og anbudsdokumenter knyttet til kjøp av nye lokaltog. Disse skal erstatte dagens Type 69 som har passert sin tekniske levealder. Skal Norske tog ha nye lokaltog tilgjengelig til 2024, må beslutningen om anskaffelse av nye tog tas i 2019, slik at kontrakt kan inngås i løpet av 2020.

Norske tog finansieres gjennom låneopptak i det internasjonale obligasjonsmarkedet. Alle eksisterende utstedelser av obligasjonslån er tatt opp under låneprogrammet Euro Medium Term Note (EMTN-programmet). En viktig trend i obligasjonsmarkedet er «grønne obligasjoner». Norske tog vil i 2019 kartlegge mulighetene for å utstede denne typen obligasjoner. For fremtidige investeringer vil Norske tog fortsatt benytte seg av det internasjonale obligasjonsmarkedet.

Risiko

Finansiell risiko
Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: Markedsrisiko (valutarisiko, renterisiko og øvrig prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på selskapets finansielle resultater. Selskapet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot endringer i rente og valuta. Utfyllende informasjon om selskapets finansielle risikostyring er beskrevet i årsregnskapets note 5.

Norske tog tar opp lån i de markeder og valutaer som totalt sett gir de mest gunstige betingelsene. Lån i utenlandsk valuta byttes til norske kroner gjennom valutabytteavtaler. Norske tog har som målsetning å minimere valutarisiko i finansforvaltningen. For øvrig er selskapet i liten grad eksponert for valutarisiko da hoveddelen av inntekter og kostnader er i NOK. Dersom avtale om større innkjøp inngås i utenlandsk valuta, dekkes valutarisikoen tilnærmet 100 prosent i avtalens løpetid.

Norske tog er eksponert for renteendringer. Selskapet benytter rentebytteavtaler for å redusere renterisikoen og for å oppnå ønsket rentestruktur på gjelden. Det er etablert målsetninger som regulerer andelen av lån som skal rentereguleres i en tolvmåneders periode, og for rentebindingen på porteføljen.

Etter etablerte målsetninger skal lånebehov i neste tolvmåneders periode være dekket gjennom fri likviditet og etablerte trekkfasiliteter. Selskapet har en målsetning om å ha en fri likviditetsbeholdning på minimum 300 MNOK.

Norske tog har fokus på motpartsrisiko i finansielle transaksjoner.

Operasjonell risiko
Det gjennomføres systematisk analyser av operasjonell risiko og oppnåelse av økonomiske mål. Med utgangspunkt i risikoanalysene er det etablert kontrollaktiviteter som reduserer identifiserte risikoer, herunder automatiske kontroller, revisjoner og oppfølgende, utvidede analyser relatert til spesielle risikoområder.

Oslo, 14. februar 2019

Annette Malm Justad
Styreleder
Marianne Abeler
Styremedlem
Espen Opedal
Styremedlem
Vidar Larsen
Styremedlem
Øystein Risan
Administrerende direktør
Topp